KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลาแห้ง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2546
Call# T030236

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมปลาทุกขนาด ทั้งที่เป็นปลาเล็กปลาน้อย และปลาขนาดใหญ่ที่อาจใช้ทั้งตัวหรือมีการตัดแต่งให้เหมาะกับชนิดและลักษณะของปลา ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมถึงปลาแห้งที่ได้มีการประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว โดยมาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบปลาแห้ง
Descript5 หน้า
Subjectปลาแห้ง--มาตรฐาน
มผช. ปลาแห้ง
มผช.6/2546
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||3950||Next