KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวตังหน้าหมูหยอง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2546
Call# T030238

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะข้าวตังหน้าหมูหยองที่ทำจากข้าวเจ้าเท่านั้น โดยมาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบข้าวตังหน้าหมูหยอง
Descript6 หน้า
Subjectข้าวตังหน้าหมูหยอง--มาตรฐาน
มผช. ข้าวตังหน้าหมูหยอง
มผช.28/2546
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||3952||Next