KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลาร้า/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2546
Call# T030247

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะปลาร้าที่ผ่านการหมักดองจนได้ที่แล้ว อาจคงรูปเป็นปลาทั้งตัว ชิ้นปลา หรือนำมาบด ทั้งนี้ไม่รวมถึงปลาร้าที่แปรรูปเป็นปลาร้าก้อน หรือปลาร้าผง โดยมาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม ชนิด คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบปลาร้า
Descript5 หน้า
Subjectปลาร้า--มาตรฐาน
มผช. ปลาร้า
มผช.37/2546
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||3961||Next