KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เค้กตรัง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2546
Call# T030275

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะเค้กที่มีไข่ และเนยหรือมาการีน เป็นส่วนประกอบหลัก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีรูปทรงเป็นวงแหวน และไม่มีการแต่งหน้า โดยมาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบเค้กตรัง
Descript5 หน้า
Subjectเค้กตรัง--มาตรฐาน
มผช. เค้กตรัง
มผช.60/2546
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||3989||Next