KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Titleขั้นตอนการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป/กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Imprint2544
Call# T030293

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอุตสาหกรรมสาร
Abstractอธิบายความหมายของข้าวกล้อง และข้าวขาว วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตข้าวกึ่งสำเร็จรูป และข้าวกล้องสำเร็จรูป ข้าวกึ่งสำเร็จรูปเสริมวิตามิน ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป ข้าวสำเร็จรูปและข้าวเสริมสุขภาพสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวโดยเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์วิธีทำข้าวแดง และการผลิตแป้งข้าวเจ้าในระดับครัวเรือนและในระดับอุตสาหกรรม
Descriptปีที่ 44 ก.ย.-ต.ค. ; 55-63
Subjectข้าวกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ข้าว
ข้าว--การแปรรูป
ข้าวแดง
แป้งข้าวเจ้า--การผลิต
Previous||4007||Next