KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หมูหยอง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2546
Call# T040033

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะหมูหยองที่เป็นเส้น บรรจุในภาชนะบรรจุ ไม่รวมถึงหมูหยองที่อัดเป็นแท่ง มาตรฐานนี้ได้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบหมูหยอง
Descript5 หน้า
Subjectหมูหยอง--มาตรฐาน
มผช. หมูหยอง
มผช.99/2546
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||4057||Next