KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โมจิ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2546
Call# T040051

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมโมจิไส้ต่างๆ เช่น ไส้ถั่วกวน ไส้เผือกกวน ไส้ทุเรียนกวน ที่มีนมสด นมข้นหรือนมผง เป็นส่วนประกอบสำคัญ มาตรฐานนี้ได้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบโมจิ
Descript6 หน้า
Subjectโมจิ--มาตรฐาน
มผช. โมจิ
มผช.117/2546
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||4075||Next