KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2546
Call# T040053

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมข้าวตังที่ทำจากข้าวเจ้า และปรุงแต่งหน้าด้วยผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ธัญพืช ผลไม้แห้ง สมุนไพร หรืออื่นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าวตังหน้าหมูหยองที่ได้มีการประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว มาตรฐานนี้ได้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบข้าวตัง
Descript5 หน้า
Subjectข้าวตัง--มาตรฐาน
มผช. ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
มผช.119/2546
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||4077||Next