KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิวัฒน์ หวังเจริญ
TitleQuality Function Deployment เทคนิคที่น่าสนใจสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/วิวัฒน์ หวังเจริญ
Imprint2547
Call# T040063

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractควอลิตี้ฟังก์ชันดีพลอยด์เมนต์ (Quality Function Deployment; QFD)เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีการนำข้อมูลของลูกค้าหรือผู้บริโภคมาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ไขหรือป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาได้ ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด อีกทั้งยังประหยัดเวลาและต้นทุนในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักการของ QFD คือ การเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค ข้อมูลทางการตลาด และข้อมูลทางเทคนิคการวิจัยพัฒนาและการผลิตเข้าด้วยกันในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจากการบ่งชี้ และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้ากับศักยภาพในการผลิตเพื่อให้สามารถออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด การนำเทคนิคดังกล่าวนี้มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน เนื่องจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จะได้รับอิทธิพลมาจากทั้งวัตถุดิบ ตัวแปรในกระบวนการผลิตและการบรรจุ จึงต้องมีการประยุกต์ที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD ในงานด้านอุตสาหกรรมอาหารเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1987 แต่มีการใช้เทคนิคดังกล่าวไม่มากนัก ตัวอย่างของงานที่ใช้เทคนิค QFD ได้แก่ การพัฒนาสารปรุงแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ (Anonymous, 1991)ผลิตภัณฑ์สำหรับทาขนมปังไขมันต่ำ (Charteris, 1991)สารทดแทนไขมัน (Anonymous, 1992)การพัฒนาระบบการทอดผลิตภัณฑ์อาหาร (Swackhamer, 1995)เป็นต้น
Descriptปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ; 21-28
Subjectอาหาร--การพัฒนาผลิตภัณฑ์
QFD
Quality Function Deployment
Previous||4087||Next