KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จิรภา พงษ์จันตา
Titleการใช้ประโยชน์จากฟักทองผงในผลิตภัณฑ์ขนมไทย/จิรภา พงษ์จันตา ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleThe utilization of pumpkin powder in Thai sweetmeals
Imprint2547
Call# T040066

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากฟักทองผงในผลิตภัณฑ์ขนมไทย โดยศึกษาการใช้ฟักทองผงที่ระดับร้อยละ 0 5 10 15 20 และ 25 ของน้ำหนักแป้งในตัวแทนขนมไทยเพื่อเสริมเบต้า-แคโรทีน 5 ชนิด คือ ขนมชั้น ขนมเทียน ขนมน้ำดอกไม้ ขนมปุยฝ้าย และ ขนมปั้นขลิบทอด จากการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี ประสาทสัมผัส และการยอมรับของผู้บริโภค พบว่าขนมชั้น ขนมเทียน ขนมน้ำดอกไม้ และขนมปั้นขลิบ สามารถใช้ฟักทองผงผสมได้ร้อยละ 15 ส่วนในขนมปุยฝ้ายใช้ฟักทองผงผสมได้ร้อยละ 10 ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบชิมและผู้บริโภคและมีปริมาณวิตามินเอเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28-1.26 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทย โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคชอบขนมชั้นเป็นอันดับที่หนึ่งให้การยอมรับผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อร้อยละ 96 และ 88 ตามลำดับ อันดับที่สองคือขนมเทียนให้การยอมรับผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อร้อยละ 93.9 และ 64.3 อันดับที่สามคือขนมปุยฝ้ายให้การยอมรับผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อร้อยละ 92 และ 49 ส่วนอันดับสุดท้ายคือขนมน้ำดอกไม้และขนมปั้นขลิบทอดให้การยอมรับผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อร้อยละ 83.30 71.6 และ 55.2 54.7 ตามลำดับ เนื่องจากลักษณะปรากฏของขนมกลุ่มนี้มีคุณภาพด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่วางจำหน่ายในท้องตลาด
Descriptปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ; 80-89
Subjectขนมไทย--วิจัย
ฟักทองผง
การทดสอบการยอมรับ
Previous||4090||Next