KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author มยุรฉัตร นาทวรทัต
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการศึกษาอัตราความชอบของเด็กนักเรียนที่มีต่อผลิตภัณฑ์นม/มยุรฉัตร นาทวรทัต และ เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
Alternative TitleStudy on children's degree of liking for milk products
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547
Call# KU T040348

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractการศึกษาอัตราความชอบของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อผลิตภัณฑ์นม 3 ชนิด คือ นมถั่วเหลือง นมยูเอชที และนมผงอัดเม็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบอัตราความชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์นมระหว่างเด็กนักเรียนในเมืองและในชนบท โดยใช้กลุ่มผู้ทดสอบ 757 คน ซึ่งประกอบด้วยเด็กนักเรียนในเขตเมือง 56.67% และเด็กนักเรียนในชนบท 43.33% โดยเป็นเพศหญิง 49.8% เพศชาย 50.2% กลุ่มผู้ทดสอบเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โดยเป็นนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุด รองลงมาคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 1, 4, 5 และ 6 ตามลำดับ กลุ่มผู้ทดสอบมีอายุระหว่าง 6 ถึง 13 ปี โดยผู้ทดสอบอายุ 7 ปี มีจำนวนมากที่สุด จากการศึกษาความชอบผลิตภัณฑ์นมพบว่า นมผงอัดเม็ดได้รับคะแนนความชอบสูงที่สุดทั้งในด้านกลิ่น (7.54)ความหวาน (7.96)และความชอบรวม (8.44)เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ทดสอบกับคะแนนความชอบผลิตภัณฑ์พบว่า ถิ่นที่อยู่และอายุมีความสัมพันธ์กับคะแนนความชอบผลิตภัณฑ์ ในขณะที่เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความชอบของนมยูเอชทีและนมผงอัดเม็ด และเมื่อทำการเปรียบเทียบอัตราความชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์นมทั้ง 3 ชนิด ระหว่างเด็กนักเรียนในเมืองและในชนบท พบว่าทั้งสองกลุ่มให้คะแนนความชอบนมผงอัดเม็ดสูงสุดแต่คะแนนที่ได้จากทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน โดยนักเรียนในชนบทจะให้คะแนนความชอบสูงกว่านักเรียนในเมือง
Descript656 หน้า ; 378-385
Subjectนม--การทดสอบการยอมรับ
นมถั่วเหลือง--การทดสอบการยอมรับ
Previous||4372||Next