KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำมะนาวผง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2547
Call# T040427

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมน้ำมะนาวที่ทำให้แห้งและบดเป็นผงหรือทำเป็นเกล็ด ใช้สำหรับปรุงอาหาร บรรจุในภาชนะบรรจุ มาตรฐานนี้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบน้ำมะนาวผง
Descript5 หน้า
Subjectน้ำมะนาวผง--มาตรฐาน
มผช. น้ำมะนาวผง
มผช.537/2547
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||4451||Next