KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หญ้าปักกิ่งผงสำเร็จรูป/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2547
Call# T040431

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมหญ้าปักกิ่งผสมน้ำตาล ที่ทำให้แห้งแล้วและบดเป็นผงหรือทำเป็นเกล็ด พร้อมชงดื่ม บรรจุในภาชนะบรรจุ มาตรฐานนี้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบหญ้าปักกิ่งผงสำเร็จรูป
Descript5 หน้า
Subjectหญ้าปักกิ่งผงสำเร็จรูป--มาตรฐาน
มผช. หญ้าปักกิ่งผงสำเร็จรูป
มผช.541/2547
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||4455||Next