KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ดนัย บุณยเกียรติ
Titleคู่มือการลดอุณหภูมิและการขนส่ง/ผู้เรียบเรียง ดนัย บุณยเกียรติ
Imprint[เชียงใหม่] : กองพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2545
Call# T050005

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractคู่มือการจัดการลดอุณหภูมิเฉียบพลันและการขนส่ง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆ เจ้าหน้าที่คัดบรรจุ พนักงานขับรถ และพนักงานส่งของของมูลนิธิโครงการหลวง ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการที่ถูกต้อง การจัดการด้านอุณหภูมิเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการรักษาคุณภาพของผลิตผลพืชสวน คู่มือเล่มนี้กล่าวถึง ประโยชน์ของการลดอุณหภูมิ การลดอุณหภูมิโดยผ่านอากาศเย็น การลดอุณหภูมิโดยการใช้น้ำเย็น การเตรียมผลิตผลเพื่อลดอุณหภูมิ การจัดการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น การขนส่งผลิตผลพืชสวน ปัญหาที่เกิดจากการเรียงภาชนะบรรจุไม่ถูกต้อง การรักษาความสะอาดในรถห้องเย็น และการหมุนเวียนของอากาศในรถห้องเย็น
Descript29 หน้า
Subjectผลไม้--การลดอุณหภูมิ
ผัก--การลดอุณหภูมิ
ผลิตผลเกษตร--การขนส่ง
Previous||4475||Next