KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เพลินใจ ตังคณะกุล
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleโภชนาการเจ๋ง สุขภาพแจ๋ว/ผู้แต่งและเรียบเรียง เพลินใจ ตังคณะกุล
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
Call# IFRPD T050070

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractหนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของ ผักกินดีมีประโยชน์ แคลเซียมสร้างกระดูกแข็งแรง และมีอะไรในขนมขบเคี้ยว เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน ด้วยหวังว่าจะก่อให้เกิดการ "สร้างนำซ่อม" สุขภาพของคนในชาติ
Descript32 หน้า
Noteภายใต้โครงการ "การฝึกอบรมเชิงปฏบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชนกรุงเทพมหานคร" สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Subjectโภชนาการ
ผักพื้นบ้าน
แคลเซียม
ขนมขบเคี้ยว
Previous||4540||Next