KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จันทิมา จาปะเกษตร์
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการปนเปื้อนของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในไอศกรีม และเบเกอรี่/จันทิมา จาปะเกษตร์, สร้อยทอง สายหยุดทอง
Alternative TitleThe contamination of Staphylococcus aureus and Bacillus cereus in ice cream and bakery
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547
Call# IFRPD T050072

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalรายงานผลงานวิจัยประจำปี 2543-2546 / สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Abstractไอศกรีมและเบเกอรี่ เป็นอาหารที่มีผู้นิยมบริโภคสูงทุกเพศทุกวัย ทำให้มีผู้ผลิตมากมายกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วไป ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่ ทำให้หน่วยงานของราชการไม่สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึง ทางคณะผู้วิจัยทำงานวิจัยฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากการบริโภคไอศกรีมและเบเกอรี่ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อเกินมาตรฐานกำหนด จากผลการวิจัยพบว่า การตรวจเบเกอรี่ 50 ตัวอย่าง พบตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนของเชื้อเกินมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 16 และไอศกรีม 50 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนร้อยละ 38
Descript191 หน้า ; 28-35
NoteCall # TP370.8.ก58 2543-46
Subjectจุลินทรีย์ในอาหาร
ไอศกรีม--การปนเปื้อน
เบเกอรี่--การปนเปื้อน
Staphylococcus aureus
Bacillus cereus
Previous||4542||Next