KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ไพลิน ผู้พัฒน์
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของขิงและตะไคร้ในคุกกี้สมุนไพร/ไพลิน ผู้พัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleA study on the optimal concentrations of ginger and lemongrass in herb cookies
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547
Call# T050076

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalรายงานผลงานวิจัยประจำปี 2543-2546 / สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Abstractได้ทดลองทำคุกกี้สมุนไพรจากขิง และตะไคร้ โดยทดลองใช้ความเข้มข้นของขิงในคุกกี้ขิงร้อยละ 1.02 2.03 และ 3.05 โดยน้ำหนัก/น้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด ตามลำดับ และใช้ความเข้มข้นของตะไคร้ในคุกกี้ตะไคร้ร้อยละ 3, 4 และ 5 โดยน้ำหนัก/น้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด ตามลำดับ คุกกี้ที่ได้นำมาทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภค วัดเนื้อสัมผัสด้วยเครื่อง Instron model 1140 และวัดสีโดยเครื่อง Data color international โดยเปรียบเทียบระหว่างคุกกี้สมุนไพรชนิดเดียวกันที่มีปริมาณสมุนไพรแตกต่างกัน ผลจากการทดลองพบว่าคุกกี้ขิง ซึ่งมีขิงเจือปนร้อยละ 1.02 โดยน้ำหนัก/น้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด ได้คะแนนความชอบในกลิ่นรส และการยอมรับสูงสุดโดยแตกต่างอย่างเป็นนัยสำคัญ (p<หรือ=0.05)กับคุกกี้ที่มีขิงปนร้อยละ 3.05 โดยน้ำหนัก/น้ำหนักส่วนผสมทั้งหมดปริมาณร้อยละของขิงที่ใช้ระหว่าง 1.02-3.05 โดยน้ำหนัก/น้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด ไม่ทำให้เกิดความแตกต่างในค่าที่วัดได้จากการชิมและหรือตรวจสอบด้วยเครื่องมือในเรื่อง สี กลิ่น และเนื้อสัมผัสอย่างเป็นนัยสำคัญ (p>0.05)จากการทดสอบความชอบและการยอมรับของคุกกี้ตะไคร้พบว่า คุกกี้ตะไคร้ที่มีปริมาณตะไคร้ร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก/น้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด ได้รับคะแนนความชอบสูงสุดในเรื่อง สี กลิ่น รส และการยอมรับสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามคะแนนความชอบและการยอมรับของทุกคุณลักษณะของคุกกี้ตะไคร้ทั้ง 3 ตัวอย่าง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างเป็นนัยสำคัญ (p>0.05)จากการวัดสีพบว่าทั้ง 3 ตัวอย่าง มีความสว่าง (L*)แตกต่างกันอย่างเป็นนัยสำคัญยิ่ง (p<หรือ=0.01)โดยคุกกี้ที่มีปริมาณตะไคร้น้อยมีความสว่างน้อยกว่าคุกกี้ที่มีตะไคร้เจือปนอยู่มากตามลำดับ
Descript71-78 ; 191 หน้า
Noteและตีพิมพ์ในวารสาร อาหาร 33(4), 2546: 271-276
Subjectขนมอบ--วิจัย
คุกกี้สมุนไพร--วิจัย
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Textx
Previous||4546||Next