KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ชามะนาวผงสำเร็จรูป/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2547
Call# T050129

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะชามะนาวปรุงรสที่ทำให้แห้งแล้ว อยู่ในลักษณะเป็นเกล็ดและเป็นผงพร้อมชงดื่ม บรรจุในภาชนะบรรจุ มาตรฐานนี้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบชามะนาวผงสำเร็จรูป
Descript5 หน้า
Subjectชามะนาวผงสำเร็จรูป--มาตรฐาน
มผช. ชามะนาวผงสำเร็จรูป
มผช.706/2547
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||4599||Next