KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนมจีบ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2547
Call# T050142

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะขนมจีบที่เก็บรักษาโดยการแช่แข็งหรือแช่เย็น บรรจุในภาชนะบรรจุ และขนส่งโดยภาชนะที่เก็บรักษาอุณหภูมิ มาตรฐานนี้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบขนมจีบ
Descript5 หน้า
Subjectขนมจีบ--มาตรฐาน
มผช. ขนมจีบ
มผช.719/2547
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||4612||Next