KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปูอัด/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2548
Call# T050150

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมปูอัดที่ทำจากซูริมิ เก็บรักษาโดยการแช่แข็งหรือแช่เย็น บรรจุในภาชนะบรรจุ และขนส่งโดยการควบคุมอุณหภูมิ มาตรฐานนี้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบปูอัด
Descript6 หน้า
Subjectปูอัด--มาตรฐาน
มผช. ปูอัด
มผช.727/2548
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||4620||Next