KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Titleมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข้าวหอมมะลิไทย/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546
Call# T050191

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานนี้ครอบคลุมถึง ข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งหมายถึงข้าวที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa L. โดยรวมถึงข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาวที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ข้าวหอมที่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งผลิตในประเทศไทยในฤดูนาปี และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับรองว่าเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 และพันธุ์ กข15 ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้าวใหม่หรือข้าวเก่า เมื่อหุงสุกเป็นข้าวสวยแล้วเมล็ดข้าวจะอ่อนนุ่ม มาตรฐานนี้กำหนด ขอบข่าย นิยาม ข้อกำหนดเรื่องคุณภาพ การบรรจุ การแสดงเครื่องหมายหรือฉลาก สารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง สุขลักษณะ วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง
Descript[4], 21 หน้า
Subjectข้าวหอมมะลิ--มาตรฐาน
มกอช. ข้าวหอมมะลิไทย
มกอช. 4000-2546
Previous||4661||Next