KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
Titleผลไม้ตัดแต่งและการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์/รัชฎา ตั้งวงค์ไชย และนัฏชรี ศรีบูรณศร
Imprint2548
Call# T050265

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractผักและผลไม้ตัดแต่ง หมายถึง การนำผักหรือผลไม้สดที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพ มีความแก่-อ่อนที่เหมาะสมในการบริโภค มาล้างทำความสะอาด ปอกเปลือก เจาะแกนตัดแต่งตำหนิ ล้างทำความสะอาด หั่นให้เป็นชิ้น และบรรจุ โดยปกติผักและผลไม้ตัดแต่งเกิดการเน่าเสียได้ง่ายกว่าผักและผลไม้ที่มีเปลือก เนื่องจากเปลือกเป็นโครงสร้างของพืชที่จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และความเสียหายของเนื้อเยื่อที่เกิดจากแรงกระแทกบริเวณส่วนที่เป็นรอยตัดที่เกิดจากการปอกเปลือก การตัดแต่ง และการหั่นให้เป็นชิ้น จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นในการแปรรูปผักและผลไม้ตัดแต่งจึงต้องมีการจัดการแนวทางในการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice)อย่างเคร่งครัด และมีการควบคุมอุณหภูมิในการผลิต เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ได้มีการใช้กรรมวิธีการต่างๆ มากมายที่สามารถช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพที่ดีของผลไม้ตัดแต่ง เช่น การใช้สารมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อในน้ำล้าง การควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำในระหว่างกระบวนการผลิต การแช่ในสารละลายกรด สารละลายแคลเซียม การใช้สารธรรมชาติเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ การบรรจุในภาชนะบรรจุที่มีการปรับสภาพบรรยากาศ เป็นต้น ลักษณะของเนื้อผลไม้ภายหลังการตัดแต่งจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยมีปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ ชนิดและสายพันธุ์ของผลไม้ อุณหภูมิในระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา ปริมาณ O2 และ CO2 ในการเก็บรักษา และสารยับยั้งต่างๆ ที่ใช้ชะลอการเสื่อมสภาพ ในบทความนี้กล่าวถึงเฉพาะกรรมวิธีการแช่ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงของผลไม้ตัดแต่ง
Descriptปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ; 115-118
Subjectผลไม้ตัดแต่ง
แคลเซียมคลอไรด์
Previous||4735||Next