KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและการแปรรูปข้าวและถั่วต่างๆ ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2547/จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2547
Call# ku T050275

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractเป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกล่าวถึงหัวข้อบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ หลักการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ความเข้าใจเบื้องต้นของ GMP และ HACCP ในการผลิตอาหารฮาลาล ข้อกำหนดของมาตรฐานอาหารฮาลาลและมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอาหารกลุ่มเป้าหมาย หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและการขอขึ้นทะเบียน อย. และ มผช. การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนม เช่น ข้าวตัง ข้าวแตน และการทำนมถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
Descript1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)
Subjectอาหารฮาลาล
ข้าว--การแปรรูป
ถั่วเหลือง--การแปรรูป
อาหารว่าง
ขนม
การขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
Previous||4745||Next