KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ห่อหมกปลา/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2548
Call# T050295

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมห่อหมกปลาที่เก็บรักษาโดยการแช่แข็งหรือแช่เย็น บรรจุในภาชนะบรรจุ และขนส่งโดยภาชนะที่เก็บรักษาอุณหภูมิ มาตรฐานนี้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบห่อหมกปลา
Descript5 หน้า
Subjectห่อหมกปลา--มาตรฐาน
มผช. ห่อหมกปลา
มผช.879/2548
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||4765||Next