KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เกียรติ ลีละเศรษฐกุล
Titleเงาะเพื่อการส่งออก
Imprint2537
Call# T940206

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalกสิกร
Abstractข้อสำคัญในการส่งสินค้าเงาะไปต่างประเทศ คือ การรักษาคุณภาพของเงาะให้สวยสดงดงามและมีรสดี ซึ่งทางโครงการปรับปรุงการผลิตและส่งผลไม้ ผัก และไม้ดอกไม้ประดับสดเป็นสินค้าออก กรมวิชาการเกษตร ได้ทำการวิจัยในเรื่องการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเงาะให้เหมาะแก่การส่งออก ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ การปฏิบัติในแปลงปลูก โรคและศัตรู การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว
Descriptปีที่ 67 ฉบับที่ 4 ; 337-340
Subjectเงาะ--การปรับปรุงคุณภาพ
Previous||479||Next