KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วรนันท์ ศุภพิพัฒน์
Alternative Author มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Titleการประเมินความปลอดภัยของอาหาร
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2536
Call# T940213

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractการประเมินความปลอดภัยของอาหาร คือ ขบวนการที่ใช้ในการวัดค่า หรือประมาณค่าความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้เติมลงในอาหาร ซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานทางพิษวิทยาในการทดสอบประเมิน ว่าสารเคมีที่ใช้ในอาหารนั้นมีความเสี่ยงขนาดไหน ซึ่งคือการหาความเสี่ยง (risk assessment)และจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรต่อไป เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยสุด หรือให้มีความปลอดภัยมากที่สุด (risk management) -- การประเมินความปลอดภัยของอาหารนั้น ควรทำทั้ง 3 แบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน คือ โดยการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา และทดสอบความเป็นพิษทางพิษวิทยา
Descript11-17
Subjectความปลอดภัยของอาหาร
Food safety
Previous||486||Next