KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author บุญมา นิยมวิทย์
Titleรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาไข่ต้มหลอดและอายุการเก็บ/โดย บุญมา นิยมวิทย์ และพยอม อัตถวิบูลย์กุล
Alternative TitleDevelopment of hard-cooked egg roll and its shelf life
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
Call# IFRPD T060001

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการผลิตไข่ต้มหลอด ศึกษาวิธีการเก็บ และศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ การวิจัยได้ใช้พลาสติกโพลีเอทิลีนเป็นหลอดบรรจุ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร มีแท่งไข่แดงบรรจุอยู่ตรงกลาง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร หลอดมีความยาว 12.5 เซนติเมตร บรรจุไข่แดงได้ 60 กรัม และไข่ขาวได้ 150 กรัม ซึ่งเป็นสัดส่วนไข่แดงต่อไข่ขาวเท่ากับไข่เบอร์ 0 พอดี วิธีการบรรจุเริ่มต้นด้วยการแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกัน ใส่น้ำลงในไข่แดงร้อยละ 15 และสีเหลืองไข่ร้อยละ 0.2 ผสมให้เข้ากัน เทลงในหลอดไข่แดง ผูกให้แน่น ต้มที่อุณหภูมิ 80 องศา ซ. นาน 9 นาที ทำให้เย็น ลอกเอาหลอดพลาสติกออก เสียบแท่งไข่แดงด้วยเหล็กไร้สนิมตามความยาว ให้ปลายแหลมทะลุแท่งไข่แดง บรรจุลงในหลอดไข่ พยายามจัดแท่งไข่แดงให้อยู่ตรงกลางพอดี โดยแทงให้ปลายเหล็กแหลมทะลุหลอดออกไป ผูกปลายข้างนี้ไว้กับหลอดให้แน่น ให้โคนเหล็กแหลมพ้นถุงขึ้นมา เทไข่ขาวลงไปในหลอดให้ท่วมแท่งไข่แดง รวบโคนเหล็กแหลมพร้อมถุงพลาสติก พยายามจัดให้แท่งไข่แดงอยู่ตรงกลาง ผูกให้แน่น นำไปต้มที่อุณหภูมิ 90 องศา ซ. นาน 18 นาที ทำให้เย็น ไข่ต้มหลอดที่ผลิตเสร็จแล้วนี้เมื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพทางโภชนาการ ก็พบว่ามีความชื้นร้อยละ 76.0 โปรตีนร้อยละ 11.2 ไขมันร้อยละ 7.5 เถ้าร้อยละ 0.9 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 3.5 และพลังงาน 126.6 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม เมื่อนำไปเก็บในตู้เย็น (พร้อมหลอด)ที่ 4 องศา ซ. จะเก็บได้นาน 14 วัน โดยที่คุณภาพเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนัก นอกจากนี้ยังไม่พบบัคเตรีเป็นพิษแต่ประการใด
Descript26 หน้า
Subjectไข่ต้มหลอด
Previous||4951||Next