KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จันทิมา จาปะเกษตร์
Titleทำอย่างไรให้ร้านอาหาร สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน/จันทิมา จาปะเกษตร์
Imprint2549
Call# IFRPD T060065

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractในประเทศไทยจากการวิเคราะห์ภาวะสุขาภิบาลของร้านอาหารทั่วประเทศ พบว่ายังน่าเป็นห่วงในเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะร้านอาหารหาบเร่แผงลอยในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง จะมีระดับการปนเปื้อนของโลหะหนักในอาหารเกินมาตรฐานความปลอดภัย การที่อาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารต่างๆ ในปริมาณที่เกินกำหนด ทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร และยังบั่นทอนสุขภาพของคนไทยอีกด้วย ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพร้านอาหารให้มีความสะอาด ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารมากที่สุด อธิบายถึงหลักการสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ 1.การเลือกวัตถุดิบ เช่น อาหารสด อาหารกระป๋อง น้ำ ผักสด 2.ภาชนะอุปกรณ์ 3.สถานที่รับประทานและปรุงอาหาร 4.การเตรียม ประกอบและปรุงอาหาร 5.การเก็บอาหาร
Descriptปีที่ 36 ฉบับที่ 1 ; 49-52
Subjectร้านอาหาร
สุขาภิบาลอาหาร
Previous||5015||Next