KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หนังเค็ม/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2548
Call# T060077

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมหนังเค็มที่ทำด้วยหนังวัวและหนังควาย บรรจุในภาชนะบรรจุ มาตรฐานนี้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบหนังเค็ม
Descript5 หน้า
Subjectหนังเค็ม--มาตรฐาน
มผช. หนังเค็ม
มผช.1033/2548
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||5027||Next