KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำพุทรา/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Imprint2548
Call# T060177

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมน้ำพุทราพร้อมดื่มที่มีพุทราเป็นส่วนประกอบหลัก ผ่านกรรมวิธีการให้ความร้อนก่อนบรรจุในภาชนะบรรจุที่ไม่ใช่กระป๋องโลหะ และต้องเก็บรักษาโดยการแช่เย็น มาตรฐานนี้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบน้ำพุทรา
Descript5 หน้า
Subjectน้ำพุทรา--มาตรฐาน
มผช. น้ำพุทรา
มผช.1077/2548
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Text
Previous||5127||Next