KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สิงหนาท พวงจันทน์แดง
Title/สิงหนาท พวงจันทน์แดง ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleOptimization of extrusion-cooking conditions for rice flour: temperature, moisture content, and ratio of premixes for extrudates
Imprint2549
Call# T060258

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractได้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่านกระบวนการเอ็กซทรูชั่น โดยวิเคราะห์ปริมาณความชื้น โปรตีน แอมิโลส และขนาดอนุภาคเฉลี่ยของแป้งข้าวโพดและแป้งข้าวเจ้า ศึกษาอิทธิพลของวัตถุดิบซึ่งประกอบด้วย น้ำมันงา แป้งข้าวโพด แป้งข้าวเจ้า ผสมกันในสัดส่วน 0 ถึง 1 ร่วมกับสภาวะที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วยอุณหภูมิ 2 ระดับ คือ 150 ถึง 180 องศาเซลเซียส และปริมาณความชื้นเริ่มต้นของวัตถุดิบผสมร้อยละ 14 ถึง 19 การเปลี่ยนแปลงต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ อัตราการพองตัว ความหนาแน่น ดรรชนีการดูดน้ำ ร้อยละการละลายน้ำ ความแข็ง และค่าสีของผลิตภัณฑ์ (ความสว่าง ค่าสีแดง และสีเหลือง)โดยวางแผนการทดลองแบบ D-optimal Design ผลการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและส่วนผสมที่ให้อัตราการพองตัวสูง ความหนาแน่นต่ำ และความแข็งต่ำ คือ น้ำมันงาร้อยละ 2 แป้งข้าวโพดร้อยละ 3.5 และแป้งข้าวเจ้าร้อยละ 94.5 อุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส ปริมาณความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 14
Descriptปีที่ 36 ฉบับที่ 3 ; 248-261
Subjectเอ็กซทรูชั่น
Extrusion
แป้งข้าวเจ้า
แป้งข้าวโพด
น้ำมันงา
Previous||5208||Next