KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Titleเอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง อาหารหมักดอง/จัดโดย งานจุลชีววิทยาประยุกต์ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Imprintนครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2542
Call# T070001

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง "อาหารหมักดอง" นี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือบทความทางวิชาการ และสูตรอาหารต่างๆ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารหมักดอง การผลิตแหนมและไส้กรอกอีสาน การผลิตผักและผลไม้ดอง การผลิตข้าวหมาก น้ำส้มสายชู และวุ้นมะพร้าว เป็นต้น
Descript35 หน้า
Noteโครงการฝึกอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพ" ในโครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
Subjectแหนม
ไส้กรอกอีสาน
ข้าวหมาก
อาหารหมักดอง
ผักดอง
ผลไม้ดอง
Previous||5401||Next