KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุภางค์ เรืองฉาย
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแตนโดยใช้เทมเป้ถั่วลิสง/สุภางค์ เรืองฉาย
Alternative TitleProduct development of Khoa Taen formula with peanut tempeh
Imprint2550
Call# T070095

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Abstractการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแตนผสมเทมเป้ถั่วลิสง โดยศึกษาอัตราส่วนของข้าวเหนียวต่อเทมเป้ถั่วลิสงที่ 100:0 90:10 80:20 70:30 และ 60:40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก พบว่าการใส่ปริมาณเทมเป้ถั่วลิสงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ทดสอบยอมรับทางด้านต่างๆ ลดลง อีกทั้งส่งผลให้ค่าแรงตัดขาดเพิ่มขึ้น ปริมาตรและปริมาณความชื้นลดลง โดยสูตรที่ใช้ข้าวเหนียวต่อเทมเป้ถั่วลิสงที่ 80:20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ได้รับคะแนนการยอมรับมากที่สุดทางด้านการเกาะตัว กลิ่นรสโดยรวม รสชาติโดยรวม และความชอบโดยรวม เมื่อนำไปเสริมผลไม้ปั่น คือ ส้ม สับปะรด และแตงโมที่ 5 10 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก พบว่าการเสริมผลไม้ปั่นในปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ทดสอบยอมรับทางด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น และทำให้มีค่าแรงตัดขาดลดลง ปริมาตรและปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้น โดยสูตรที่ใช้ข้าวเหนียวต่อเทมเป้ถั่วลิสงที่ 80:20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักและเสริมแตงโมปั่น 15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ได้รับคะแนนการยอมรับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อนำไปทดสอบกับผู้บริโภค 100 คน พบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงชอบผลิตภัณฑ์ข้าวแตนผสมเทมเป้ถั่วลิสงมากกว่าผู้บริโภคเพศชายถึง 24 เปอร์เซ็นต์
Descriptปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ; 61-69
Subjectข้าวแตน
เทมเป้ถั่วลิสง
ข้าวเหนียว--การพัฒนาผลิตภัณฑ์
Previous||5495||Next