KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author พัชรี ตั้งตระกูล
TitleGABA ในคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอก/พัชรี ตั้งตระกูล
Imprint2550
Call# IFRPD T070512

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractจากผลการศึกษาวิจัยของผู้เขียนและคณะ พบว่าเมื่อนำข้าวกล้องของข้าวแต่ละประเภท มาแยกคัพภะออก และนำคัพภะมาทำการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณ GABA โดยใช้เครื่อง High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)ดังแสดงใน Table 1 พบว่าปริมาณ GABA ในข้าวเจ้าที่มีแอมิโลสต่ำ (31.0-37.2 มก. ต่อ 100 กรัมคัพภะ)มีค่าสูงกว่าข้าวเจ้าที่มีแอมิโลสสูง (21.4-28.8 มก. ต่อ 100 กรัมคัพภะ)ส่วนข้าวเหนียวมีปริมาณ GABA สูงกว่าข้าวเจ้าที่มีแอมิโลสต่ำ ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 29.6-72.8 มก. ต่อ 100 กรัมคัพภะ โดยพบปริมาณ GABA สูงที่สุดในข้าวเหนียวพันธุ์ R 258 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเพิ่มปริมาณ GABA ในคัพภะข้าว จากปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณสาร GABA ได้แก่ อุณหภูมิและเวลาในการแช่ข้าว โดยศึกษาวิธีการงอกและการเพิ่มปริมาณของ GABA ในคัพภะข้าวแต่ละประเภทโดยวิธีการแช่น้ำที่อุณหภูมิ40 และ 50 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบระยะเวลาการแช่ต่างกัน จาก 1 ถึง 4 ชั่วโมง พบว่า คัพภะของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีการเพิ่มขึ้นของ GABA หลังจากการแช่น้ำ โดยอัตราการเพิ่มของ GABA ในข้าวทุกสายพันธุ์จะค่อนข้างสูงโดยเฉพาะใน 1 ชั่วโมงแรกของการแช่ข้าว ดังแสดงใน Fig. 1 และ 2 กระบวนการงอกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและทางโภชนาการที่สำคัญ โดยเริ่มจากการดูดซึมน้ำเข้าสู่เมล็ด ในสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม มีออกซิเจนเพียงพอในการหายใจเพื่อให้พลังงาน มีแสงแดดและแร่ธาตุจากดิน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเจริญเติบโตโดยการแบ่งตัวและกลายเป็นต้นอ่อนต่อไป ในกระบวนการงอกนี้น้ำเป็นส่วนสำคัญที่สุดเพราะก่อให้เกิดกระบวนการแยกสลายด้วยน้ำ (hydrolysis)เพื่อส่งถ่ายสารอาหารจากส่วนต่างๆ ของเมล็ด โดยเฉพาะส่วนเนื้อในเมล็ดมาสู่ส่วนคัพภะ ซึ่งมีผลทำให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีน การเพิ่มขึ้นของใยอาหาร วิตามินและส่วนประกอบอื่นๆ นอกจากน้ำแล้วเอนไซม์ต่างๆ ภายในเมล็ดจะทำหน้าที่ในการย่อยสลายและเสริมสร้างอาหารชนิดต่างๆ โดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการทำงาน หรือที่เรียกว่าเอนไซม์โฮโดรไลติก จนกระทั่งเกิดเป็นต้นอ่อนของพืชต่อไป
Descriptปีที่ 37 ฉบับที่ 4 ; 291-296
SubjectGABA
คัพภะข้าว
ข้าวกล้องงอก
Previous||5912||Next