KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ปวีนา น้อยทัพ
Titleข้าวเหนียวมูนแช่เยือกแข็ง/ปวีนา น้อยทัพ ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleProduct development of frozen sticky rice with coconut milk
Imprint2550
Call# T070579

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารเกษตรนเรศวร
Abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนแช่เยือกแข็ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภคและเก็บรักษาได้นาน โดยทำการแช่ข้าวเหนียวเขี้ยวงูพันธุ์เชียงราย นาน 2,3 และ 4 ชั่วโมง ล้างด้วยสารละลายสารส้มร้อยละ 0.5 นำมานึ่งที่เวลา 15, 20 และ 25 นาที แล้วจึงผสมกับน้ำตาลและกะทิตามสูตรพื้นฐาน จากนั้นนำไปแช่เยือกแข็งแบบสัมผัสแผ่นโลหะที่อุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส โดยกรรมวิธีที่ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุดคือ การแช่ข้าวนาน 3 ชั่วโมง นึ่ง 20 นาที การศึกษาความคงตัวต่อการแช่เยือกแข็ง-ละลาย (freeze-thaw stability)พบว่า เมื่อทำการแช่เยือกแข็ง-ละลายผ่านไป 3 รอบ ผลิตภัณฑ์มีความชื้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (P<หรือ=0.05)เนื้อสัมผัสมีแนวโน้มนิ่มขึ้นแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05)การศึกษาอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส นาน 3 เดือน พบว่าผลิตภัณฑ์ยังคงมีลักษณะปรากฎและค่าแรงกดของเนื้อสัมผัสไม่เปลี่ยนแปลง (P>0.05)แต่มีความชื้นเพิ่มขึ้น (P<หรือ=0.05)และความเป็นกรดด่างลดลง (P<หรือ=0.05)จุลินทรีย์ทั้งหมดมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 4.0x10(ยกกำลัง2)เป็น 1.5x10(ยกกำลัง3)cfu/g และไม่พบการเจริญของยีสต์และรา
Descriptปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เม.ย.-ก.ย. ; 64-72
Subjectข้าวเหนียวมูนแช่เยือกแข็ง
ข้าวเหนียว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กะทิ
อาหารแช่เยือกแข็ง
Previous||5979||Next