KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วชิราวรรณ พิมพ์รส
Titleการวิเคราะห์ยาปราบศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนคลอรีนในข้าว โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี/วชิราวรรณ พิมพ์รส ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleDetermination of organochlorine pesticides in rice by Gas Chromatography (GC)
Imprintปีที่ 14 ฉบับที่ 3 : 2550, 59-66
Call# T070588

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารอาหารและยา
Abstractงานวิจัยในครั้งนี้ได้วิเคราะห์ยาปราบศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนจำนวน 6 ชนิด ในระดับไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (พีพีบี)ในข้าวเจ้าและข้าวเหนียว วิธีการนี้ใช้การสกัดยาปราบศัตรูพืชด้วย petroleum ether และ diethyl ether จากนั้นทำให้สารบริสุทธิ์ด้วย florisil สารประกอบที่สกัดได้ในครั้งสุดท้ายนำมาวิเคราะห์โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจจับอิเล็กตรอน ใช้วิธีซิมเพล็กซ์หาสภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะห์โดยใช้ 5% phenyl, 95% dimethylpolysiloxane เป็นแคพพิลารีคอลัมน์ และใช้ไนโตรเจนเป็นแก๊สพาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (relative standard deviation, %RSD)ของเทคนิคที่ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในช่วง 0.035-2.609% ความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 0.60-1,000.00 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมให้ผลที่ดี มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient, r(power2)) มากกว่า 0.9984 ขีดจำกัดของการตรวจวัด (Limit of Detection, LOD)และขีดจำกัดของการหาปริมาณ (Limit of Quantification, LOQ)อยู่ในช่วง 0.60-2.00 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และ 1.00-8.00 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ตรวจสอบความแม่นยำโดยการวิเคราะห์ซ้ำในวันเดียวกันและในแต่ละวันที่ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์น้อยกว่า 5%RSD ตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละของการกลับคืน (%recovery)อยู่ในช่วง 56.98-96.10% จากการศึกษายาปราบศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนทั้ง 6 ชนิดในตัวอย่างข้าว พบว่าตัวอย่างข้าวเจ้าและข้าวเหนียว พบการปนเปื้อนของยาปราบศัตรูพืช (aldrin, alpha-BHC และ lindane)ในปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมให้ปนเปื้อนได้ในผลิตภัณฑ์ ยกเว้น endrin
Subjectข้าว--การปนเปื้อน
organochlorine
GC-ECD
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ยาปราบศัตรูพืช
Previous||5988||Next