KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุนทรีพร ดวนใหญ่
Titleการศึกษาคุณค่าทางอาหารสัตว์และอายุการเก็บรักษาของกากสาโทอัดเม็ด/สุนทรีพร ดวนใหญ่
Alternative TitleA study on nutritive value and storage life of rice alcohol (Sato)by-product pullet
Imprint2547
Call# FOOD 6012

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารการเกษตรราชภัฏ
Abstractการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากสาโทสดมาอัดเม็ดเพื่อเก็บไว้ใช้เป็นอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังศึกษาอายุการเก็บรักษาของกากสาโทอัดเม็ดโดยตรวจหาเชื้อ Aspergillus spp. ที่ทำให้เกิดสาร Aflatoxin และวิเคราะห์หาคุณค่าทางอาหารสัตว์เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาประกอบสูตรอาหาร ผลการทดลองปรากฏว่า กากสาโทสดจากโรงงานทำสาโทสามารถนำมาอัดเม็ด เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ โดยกากสาโทสด 4 ส่วน จะอัดเม็ดได้เหลือ 1 ส่วน ก่อนทำการอัดเม็ดต้องนำกากสาโทไปตากแดด 5 วัน ให้เหลือความชื้นในช่วง 48-50% จึงจะทำการอัดเม็ดได้ดี หลังจากนั้นนำกากสาโทที่อัดเม็ดแล้วไปตากแดดอีก 2 วัน เพื่อเก็บไว้ใช้ต่อไป เมื่อศึกษาคุณค่าทางอาหารสัตว์พบว่ากากสาโทอัดเม็ดมีความชื้น 8.92% โปรตีน 25.58% ไขมัน 5.70% เยื่อใย 3.13% และเถ้า 1.08% ซึ่งค่าโปรตีนที่ได้ค่อนข้างสูงและจัดอยู่ในวัตถุดิบประเภทโปรตีน ส่วนค่าพลังงานรวม (Gross Energy)วิเคราะห์ได้ 4,290 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม โดยเป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (Metabolizablle Energy)3,373 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม และจัดว่าเป็นวัตถุดิบที่ให้ค่าพลังงานสูงเช่นกัน ตลอดอายุการเก็บรักษา 3 เดือนพบว่า ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อรา ทั้งในกลุ่มที่ใส่สารกันเชื้อรา และไม่ใส่สารกันเชื้อรา ดังนั้นในการทำกากสาโทอัดเม็ดไม่จำเป็นต้องใช้สารกันเชื้อราและสามารถเก็บรักษาได้อย่างน้อย 3 เดือน สำหรับการนำไปเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภทนั้น ควรจะได้มีการทดลองเพื่อหาระดับการใช้ที่เหมาะสมต่อไป
Descriptปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ; 28-34
Subjectอาหารสัตว์
กากสาโทอัดเม็ด
วัสดุเหลือใช้--การใช้ประโยชน์
Previous||6012||Next