KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author พรทวี ธนสัมบัณณ์
Titleซอสธัญพืช/พรทวี ธนสัมบัณณ์, นาถฎิญา สารีพวง, อรวรรณ สุระชาติ
Alternative TitleCereal sauce
Imprint2550
Call# FOOD 6018

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารการเกษตรราชภัฏ
Abstractศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสจากธัญพืชโดยนำข้าวโพด เผือก และงาดำ มาผลิตเป็นซอส ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน คือ 1:6:11, 1:11:6, 6:1:11, 6:11:1, 11:1:6 และ 11:6:1 พบว่า ซอสธัญพืชอัตราส่วน 11:6:1 ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับมากที่สุด โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 4.26 ปริมาณความชื้นร้อยละ 52.66 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด เท่ากับ 30.00 องศาบริกซ์ ค่าความหนืด เท่ากับ 1131.33 เซนติพอยซ์ ค่าสี L* a* b* เท่ากับ 34.56, 5.31 และ 11.53 ตามลำดับ
Descriptปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ; 39-49
Subjectซอสธัญพืช
ธัญพืช
ข้าวโพด
เผือก
งาดำ
Previous||6018||Next