KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อัจจิมา เหลืองดิลก
Titleความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคจังหวัดตรัง/อัจจิมา เหลืองดิลก
Imprint2551
Call# FOOD 6088

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารอาหารและยา
Abstractการวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการบริโภครวมทั้งการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง โดยมีสมมติฐานของการวิจัยคือ 1)ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแตกต่างกัน ตามตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และจำนวนสื่อที่ได้รับ 2)ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแตกต่างกัน ตามตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และจำนวนสื่อที่ได้รับ 3)พฤติกรรมการบริโภคและการปกป้องสิทธิผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และจำนวนสื่อที่ได้รับ สำหรับกลุ่มตัวอย่างคือประชากรในจังหวัดตรัง ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)ในแต่ละอำเภอ จำนวน 600 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามที่ประกอบด้วย 7 ส่วน โดยแบบสอบถามดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่น ซึ่งคำนวณโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เท่ากับ 0.8943 ดำเนินการเก็บข้อมูลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t, F และ X(2)ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้บริโภคจังหวัดตรังมีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านการเผยแพร่ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ระดับความเชื่อมั่น รวมทั้งระดับความรู้และสิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยกเว้นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ในระดับปานกลาง โดยได้รับสื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนใหญ่จากสื่อโทรทัศน์ รองลงมาคือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุกระจายเสียง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องมีการปฏิบัติเป็นประจำ ยกเว้นการเปรียบเทียบคุณค่าอาหารชนิดเดียวกัน ส่วนพฤติกรรมการปกป้องสิทธิผู้บริโภค พบว่า ไม่เคยได้รับอันตรายหรือความเสียหายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และไม่เคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคเมื่อได้รับอันตรายหรือความเสียหาย แต่ส่วนใหญ่คิดว่าจะร้องเรียนหากได้รับอันตรายในอนาคต พฤติกรรมการบริโภคไม่มีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ จำนวนสื่อที่ได้รับ หากแต่มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาที่ระดับนัยสำคัญ .001 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ พฤติกรรมการปกป้องสิทธิผู้บริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ ระดับการศึกษา หากแต่การร้องเรียนเมื่อได้รับความเสียหาย หรืออันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสัมพันธุ์กับจำนวนสื่อที่ได้รับที่ระดับนัยสำคัญ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากผลการวิจัยนำสู่ข้อเสนอแนะด้านการรับรู้ข่าวสารการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าผู้บริโภคจังหวัดตรังรับรู้จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด จึงควรเพิ่มงบประมาณและปรับปรุงคุณภาพของสื่อโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นช่องทางที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ด้านการเผยแพร่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ควรออกแบบสอบถามความต้องการข้อมูลของประชาชนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบ จากผลการวิจัยความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรเพิ่มมาตรการหรือบังคับใช้มาตรการกฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะประเด็นการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ควรให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อให้เพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในระดับที่เท่ากันต่อไป นอกจากนี้ควรออกแบบงานหรือเพิ่มมาตรการให้ประชาชนเข้าถึงสื่อได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการทำงาน
Descriptปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ; 39-47
Subjectพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผู้บริโภค--ตรัง
การวิจัยเชิงสำรวจ
Previous||6084||Next