KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรดีที่เหมาะสม/ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
Call# ku FOOD 6112

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractเกษตรดีที่เหมาะสมเป็นมาตรฐานระบบการผลิต โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่ในแปลงปลูกหรือในฟาร์มเกษตรกร โดยทั่วไปก็คือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการประกอบการผลิตพืช คล้ายกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการประกอบการอุตสาหกรรม (GMP)ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายๆ สิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมและการเกษตรกรรมที่ดี เช่น ประวัติฟาร์ม การจัดการฟาร์ม การจัดการของเสียหรือบ่อบำบัดในฟาร์ม เป็นต้น
Descript33 หน้า
Noteหนังสือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
Subjectอาหารปลอดภัย
ความปลอดภัยของอาหาร
GAP
Previous||6108||Next