KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author นวลจันทร์ ใจใส
Titleผลการยับยั้งของน้ำมันหอมระเหยผิวมะกรูดต่อ Bacillus cereus ในข้าวหุงสุก/นวลจันทร์ ใจใส และ สุภาพร ล้ำเลิศธน
Alternative TitleInhibition effects of kaffir lime's peel oil on Bacillus cereus in cooked rice
Imprint2550
Call# FOOD 6140

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
Abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศเป็นสารถนอมอาหารธรรมชาติ การศึกษานี้ได้ตรวจสอบฤทธิ์ต้าน Bacillus cereus ของน้ำมันหอมระเหย 12 ชนิด คือ น้ำมันกะเพรา น้ำมันกานพลู น้ำมันข่า น้ำมันขิง น้ำมันขมิ้นชัน น้ำมันตะไคร้ น้ำมันไพล น้ำมันพริกไทยดำ น้ำมันใบมะกรูด น้ำมันผิวมะกรูด น้ำมันโหระพา และน้ำมันลูกผักชี ผลการประเมินค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ (MIC)และความเข้มข้นต่ำสุดที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ (MBC)ด้วยวิธี microbroth dilution test แสดงให้เห็นว่าน้ำมันหอมระเหย 2 ชนิด คือ น้ำมันผิวมะกรูด และน้ำมันตะไคร้ มีฤทธิ์ต้าน B. cereus ได้ดี มีค่า MIC เท่ากับ 2% v/v การศึกษาการเสริมฤทธิ์ต้าน B. cereus ของสารผสมน้ำมันผิวมะกรูดและน้ำมันตะไคร้ พบว่า มีการต้านฤทธิ์กันในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. cereus ส่วนการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญต่อ B. cereus ของน้ำมันผิวมะกรูดในข้าวหุงสุก พบว่า น้ำมันผิวมะกรูดสามารถยับยั้งการเจริญ B. cereus ในข้าวหุงสุกได้ ทั้งที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 4 องศา C หลังจากเก็บไว้ 5 และ 15 วัน ตามลำดับ ผลการศึกษานี้แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้น้ำมันผิวมะกรูดเพื่อเป็นสารถนอมอาหารในอาหารประเภทข้าวต่อไป
Descriptปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ; 195-203
Subjectข้าวหุงสุก
น้ำมันหอมระเหย
ผิวมะกรูด
Bacillus cereus
สมุนไพร--การยับยั้งจุลินทรีย์
Previous||6136||Next