KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author กันภา สุขลิ้ม
Titleอาหารอินทรีย์ปลอดภัยจริงหรือ?/กันภา สุขลิ้ม
Alternative TitleAre organic foods microbiologically safe?
Imprint2551
Call# FOOD 6144

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractอาหารปลอดสารพิษหรืออาหารอินทรีย์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนั้นเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาจากระบบการเกษตรอินทรีย์ที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง สารเร่งการเจริญเติบโต การใช้ยาปฏิชีวนะ หรือการดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยเน้นการใช้ระบบปลูกพืชแบบหมุนเวียน ใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่ได้จากซากพืชซากสัตว์ หรือมูลสัตว์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี และการกำจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติแทนการใช้ยาฆ่าแมลง รวมทั้งการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า อาหารปลอดสารพิษรวมถึงผักผลไม้นั้นมีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ที่ได้มาจากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์และมูลสัตว์เป็นหลัก แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ปุ๋ยธรรมชาตินี้เองเป็นพาหะสำคัญของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดในคน ซึ่งโดยปกติแล้วเชื้อเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์จำพวกวัว ควาย เป็ด และไก่ เป็นต้น และเชื้อเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของไมโครฟลอร่าซึ่งไม่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์ ซึ่งถูกขับถ่ายออกมาพร้อมกับมูลของสัตว์เหล่านี้ แต่เมื่อใดที่เชื้อเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายคนเนื่องจากการบริโภคผักและผลไม้ที่ปนเปื้อน ก็อาจจะทำให้เกิดโรคในคนหรือที่เราเรียกว่าโรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)ซึ่งมีความรุนแรงต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคและภูมิต้านทานของผู้บริโภค
Descriptปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ; 36-40
Subjectอาหารอินทรีย์
Previous||6140||Next