KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author พัศมัย เอกก้านตรง
Title/พัศมัย เอกก้านตรง, ปิยนุช วิเศษชาติ, อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์
Imprint2551
Call# FOOD 6189

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและสารอาหารจากการบริโภคขนมและเครื่องดื่ม ของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน เด็กผอมและเด็กปกติ เป็นการศึกษาแบบตัดขวาง ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงใน 6 อำเภอของ จังหวัดนครปฐมและ 3 เขตของกรุงเทพมหานคร ในเด็กวัยเรียน อายุ 6-10 ปีได้กลุ่มตัวอย่าง 196 คน แบ่งเป็นเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน 111 คน เด็กผอม 38 คน และเด็กปกติ 47 คน ทำการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดไขมันใต้ผิวหนังที่ต้นแขน สัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 วัน คือวันเรียน 1 วันและวันหยุด 1 วัน ผลการศึกษา พลังงานและสารอาหารต่อคนต่อวัน พบว่าเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินได้รับพลังงานจากอาหารทั้งวันเฉลี่ย 1,433+-357 กิโลแคลอรี ส่วนเด็กผอมได้รับพลังงาน 1,093+-203 กิโลแคลอรี พลังงานและสารอาหารจากขนมและเครื่องดื่มที่เด็กผอมได้รับ 271+-205 กิโลแคลอรีต่อคน (ร้อยละ 26 ของพลังงานที่ได้รับทั้งวัน)ซึ่งมากกว่าเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน 244+-149 กิโลแคลอรี (ร้อยละ 17 ของพลังงานที่ได้รับทั้งวัน)และมากกว่าเด็กปกติ 264+-174 กิโลแคลอรี (ร้อยละ 21 ของพลังงานที่ได้รับทั้งวัน)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น p<0.05 ปริมาณขนมและเครื่องดื่มที่บริโภคต่อคนต่อวันพบว่า กลุ่มขนมกรุบกรอบ เด็กผอมบริโภคเฉลี่ย 31+-21 กรัม ในขณะที่เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินบริโภค 28+-24 กรัม เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน และเด็กผอม ดื่มเครื่องดื่มรสหวานในปริมาณที่มากกว่าเด็กปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากข้อมูลนี้จะเห็นว่าเด็กวัยเรียนโดยเฉพาะเด็กผอมและเด็กปกติมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างมากเกินกว่าเกณฑ์ที่แนะนำ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องให้โภชนศึกษาแก่ผู้ปกครองเพื่อดูแลเด็กในเรื่องอาหาร โดยเฉพาะการจำกัดอาหาร ขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานที่ไม่มีประโยชน์ต่อเด็ก ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาต่อสุขภาพ
Descriptปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ; 159-166
Subjectเด็กวัยเรียน--พฤติกรรมการบริโภค
อาหารว่าง
ภาวะโภชนาการเกิน
Previous||6185||Next