KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ไพโรจน์ วิริยจารี
Titleการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวนึ่ง/ไพโรจน์ วิริยจารี ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleIncreasing nutritive value of parboiled glutinous rice
Imprint2550
Call# FOOD 6211

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สังคมศาสตร์)
Abstractศึกษากระบวนการนึ่งด้วยความดันและการเสริมธาตุเหล็ก โดยวิธีการเคลือบในข้าวเหนียว (สายพันธุ์สันป่าตอง 1 กข6 และ กข10)ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีกายภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกัน และความคงตัวของธาตุเหล็กในข้าวเหนียวนึ่งที่ผ่านการเคลือบ จากการนึ่งข้าวด้วยความดันทำให้ดัชนีความขาวของข้าวเหนียวทุกสายพันธุ์ ปริมาณพลังงานและธาตุเหล็กมีค่าลดลง แต่ค่าความแข็งของเมล็ดข้าวกล้อง ปริมาณข้าวต้นหลังการสี ปริมาณเถ้าและไฟเตทมีค่าเพิ่มขึ้น ในการเสริมธาตุเหล็กโดยวิธีการเคลือบ พบว่าข้าวเหนียวนึ่งทุกสายพันธุ์สามารถเคลือบธาตุเหล็กได้ประมาณ 1 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม น้ำหนักข้าวสด และปริมาณธาตุเหล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังการเก็บรักษาเป็นเวลา 6 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<หรือ=0.05)ยกเว้นสายพันธุ์ กข 6 ขณะที่ไฟเตทมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<หรือ=0.05)ยกเว้นสายพันธุ์ กข 6 เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข 6 มีแนวโน้มความเป็นเนื้อเดียวกันและความคงตัวของธาตุเหล็กตลอดการเก็บรักษามากที่สุด นอกจากนี้การเคลือบธาตุเหล็กทำให้อัตราส่วนจำนวนโมลไฟเตทต่อจำนวนโมลธาตุเหล็กของข้าวเหนียวนึ่งเคลือบธาตุเหล็กสายพันธุ์สันป่าตอง 1 กข6 และ กข10 ลดลงร้อยละ 76.34, 71.32 และ 72.70 ตามลำดับ จึงน่าจะทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุเหล็กของร่างกายจากการรับประทานข้าวเหนียวนึ่งเสริมธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น
Descriptปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ; 65-75
Subjectข้าวเหนียวนึ่งเสริมธาตุเหล็ก
ธาตุเหล็ก
ไฟเตท
การนึ่งด้วยความดัน
Previous||6207||Next