KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
Titleการพัฒนาโรงฆ่าสุกรต้นแบบขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานสากล/จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleGeneric model of small pig slaughtherhouse
Imprint2550
Call# FOOD 6214

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วิทยาศาสตร์)
Abstractโรงฆ่าสุกรในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นโรงขนาดเล็กที่ยังไม่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาโรงฆ่าสุกรขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ได้ โดยเลือกโรงฆ่าและชำแหละสุกรขนาดเล็กแห่งหนึ่งที่ได้มาตรฐาน และมีการผลิตวันละไม่เกิน 120 ตัว เป็นกรณีศึกษา แล้วนำมาจัดทำแบบแปลนโรงฆ่าสุกรต้นแบบขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และประเมินสุขลักษณะของกระบวนการฆ่าและชำแหละในโรงงานฆ่าสุกรขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมกระบวนการฆ่าและชำแหละสุกร พร้อมกับจัดทำระบบ Good Manufacturing Practices (GMP)และระบบ Hazard Analysis and Critical Control Point System (HACCP)ของกระบวนการฆ่าและชำแหละสุกร ผลการวิจัยนี้ได้จัดทำแบบแปลนโรงฆ่าสุกรต้นแบบขนาดเล็ก ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์และ CODEX โดยมีต้นทุนการผลิตซากสุกรที่มีกำลังการผลิตที่ 120 ตัว/วัน หรือ 6 ชั่วโมงของการทำงาน/วัน ในการผลิต 26 วันทำการ/เดือน โดยไม่นำต้นทุนการใช้ที่ดิน และค่าเสียโอกาสของเงินทุนมาคำนวณ สามารถแบ่งต้นทุนเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนแรกเป็นค่าการลงทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,460,600.00 บาท ประกอบด้วย งานโครงสร้าง ได้แก่ อาคารโรงฆ่าสุกร คอกพักสุกร ระบบไฟฟ้าภายในโรงฆ่า ระบบน้ำประปาภายในโรงฆ่า เป็นต้น อุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการฆ่า ได้แก่ ระบบราวแขวนและรอก ระบบห้องเย็น เครื่องลวกและขูดขน เครื่องช็อตไฟฟ้า เครื่องต้มมีด เป็นต้น และระะบบจัดการน้ำเสีย ได้แก่ บ่อดักของเสีย บ่อบำบัด ระบบเชื่อมต่อ และอื่นๆ ส่วนที่สองเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตในรอบ 1 ปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,804,959.44 บาท ประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทำความสะอาด ค่าสารฆ่าหนู ค่าธรรมเนียมอาชญาบัตร ค่าซ่อมบำรุง งานโครงสร้างและบ่อบำบัด และเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคาอาคาร 10 ปี และค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 5 ปี และจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ GMP ของโรงฆ่าที่ทำการศึกษา โดยการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด Coliform และ E. coli บนอุปกรณ์ เครื่องมือ น้ำลวกซาก ผิวซาก พบว่าแหล่งการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำลวกซาก มีดที่ใช้ในการผ่าซาก และเมื่อเกิดลำไส้แตกในระหว่างการผ่าซาก ดังนั้นในการป้องกันการปนเปื้อนจึงควรใช้น้ำสะอาดฉีดล้างตัวสัตว์ก่อนเข้าสู่กระบวนการฆ่า และควบคุมอุณหภูมิของน้ำในถังลวกไม่ให้ต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส และควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในถังลวกภายหลังการลวกซากไม่เกิน 10 ตัว นอกจากนี้ในการทำงานพนักงานควรมีมีด 2 เล่ม เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนในการทำการฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้กับสัตว์ตัวใหม่ โดยการแช่มีดในน้ำร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที ในการจัดทำระบบ HACCP ภายหลังการจัดทำ GMP สามารถกำหนดขั้นตอนที่เป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCP)ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจสุกรก่อนการฆ่า การลวกซาก การเปิดผ่าเอาเครื่องในออก และการตรวจซาก
Descriptปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ; 79-95
Subjectโรงฆ่าสัตว์
โรงฆ่าสุกรต้นแบบขนาดเล็ก
GMP
HACCP
Previous||6210||Next