KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
Titleการศึกษาระดับความรู้ พฤติกรรมการเลือกซื้อและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2550/บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
Alternative TitleStudy of knowledge level and behavior in health product purchasing and consuming of people in Srisaket province in 2007
Imprint2551
Call# FOOD 6242

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารอาหารและยา
Abstractการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับความรู้ พฤติกรรมการเลือกซื้อและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระดับความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน รวมทั้งศึกษาถึงระดับความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ช่องทางการร้องเรียนของประชาชนเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ประชาชนเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 12-60 ปี จำนวน 440 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2550 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประมวลผลและแปรผล ซึ่งผลการสำรวจ พบว่า การรับรู้ข่าวสารอย่างน้อย 1 สื่อ คิดเป็นร้อยละ 98.0 โดยรับรู้จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.4 มีความพึงพอใจกับการดำเนินงานในด้านการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 93.2 และมีความพึงพอใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละ 60.7 มีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองในระดับปานกลางจนถึงมากที่สุด ร้อยละ 91.8 มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง ร้อยละ 63.6 ความรู้ที่ตอบถูกมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ยาทุกชนิดต้องระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุคิดเป็นร้อยละ 96.4 มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ร้อยละ 98.2 มีความรู้เกี่ยวกับช่องทางร้องเรียน ร้อยละ 91.1 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ร้อยละ 93.9 โดยพฤติกรรมในระดับปฏิบัติเป็นประจำ คือ การหลีกเลี่ยง ไม่ซื้อ ไม่กิน ไม่ใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่แน่ใจในความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 73.0 เมื่อเปรียบเทียบผลจากการศึกษาครั้งนี้กับการศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ผ่านมา พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และจากการจัดการระบบการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งพฤติกรรมที่ปฏิบัติ คือ มีการร้องเรียนเมื่อพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในการศึกษาครั้งนี้มีปัจจัยหลักที่ทำให้พฤติกรรมการบริโภคดีขึ้น 2 ปัจจัย คือ ความเข้มแข็งของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และความตระหนักในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยในการบริโภค
Descriptปีที่ 15 ฉบับ Supplement เล่มที่ 1 ; 25-31
Subjectการรับรู้ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ--พฤติกรรมการบริโภค
Previous||6238||Next