KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุนิสา เสียงสกุลไทย
Titleพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนจังหวัดปัตตานี ปี 2550/สุนิสา เสียงสกุลไทย, รศนา กาเดร์
Alternative TitleThe behavior of health product consumption of people in Pattani province in 2007
Imprint2551
Call# FOOD 6245

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารอาหารและยา
Abstractงานวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนจังหวัดปัตตานี" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมฯ คือ ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้านความรู้ และด้านความเชื่อมั่นต่อเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพของหน่วยงานภาครัฐ วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)จำนวน 3 กลุ่ม 3 อำเภอ รวม 30 คน และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)จากแบบสอบถาม ครอบคลุมทุกอำเภอ รวม 400 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2550 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและพิสูจน์สมมติฐาน ใช้ค่า t-test และค่า F-test ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.3 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 87.8 อายุเฉลี่ย 31.17 ปี สถานภาพสมรส ร้อยละ 49.0 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 35.0 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 23.3 รายได้เฉลี่ย 6,785 บาท กลุ่มผู้สนทนากลุ่มไม่รู้จักความหมายของคำว่า "ผลิตภัณฑ์สุขภาพ" โดยเข้าใจว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 61.3 ระดับน้อย ร้อยละ 36.7 กลุ่มผู้สนทนากลุ่มให้ความเชื่อถือกับเครื่องหมาย อย. บนฉลากอาหาร และกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐ เฉลี่ย 2.97 โดยอยู่ในระดับปานกลางและมากใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 45.3 และ 44.0 ตามลำดับ กลุ่มผู้สนทนากลุ่มมีพฤติกรรมการอ่านฉลากก่อนซื้อบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหรือเคยบริโภค และกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เฉลี่ย 2.36 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 37.8 ระดับมากร้อยละ 61.0 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ เพศ ศาสนา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภาครัฐ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ สถานภาพสมรส ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.2)ผลการศึกษาครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จะได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป
Descriptปีที่ 15 ฉบับ Supplement เล่มที่ 1 ; 67-72
Subjectผลิตภัณฑ์สุขภาพ
พฤติกรรมการบริโภค
ปัตตานี
Previous||6241||Next