KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author พรพิมล ภูวธนานนท์
Titleการวิเคราะห์ผลการดำเนินคดีด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ/พรพิมล ภูวธนานนท์, จารุวรรณ ใจใหญ่, กิติศักดิ์ อ่อนปาน
Alternative TitleHealth product and service criminal cases analysis
Imprint2551
Call# FOOD 6246

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารอาหารและยา
Abstractงานวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินคดีตามกฎหมายอาหารและยา กฎหมายสถานพยาบาล และกฎหมายการประกอบโรคศิลปะ ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินคดีในปีงบประมาณ 2548-2550 เพื่อให้ทราบถึงผลสำเร็จของการดำเนินคดี และนำมาใช้ในการดำเนินงานต่อไปได้ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารย้อนหลัง (Retrospective Study)ในด้านการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 ที่มีการดำเนินคดีทางอาญาตามฐานความผิดที่มีโทษทางอาญาทางศาลยุติธรรม ทุกคดี จำนวน 15 คดี โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)แยกรายคดี ซึ่งมีหัวข้อในการวิเคราะห์ คือ ที่มาของการดำเนินคดี ข้อเท็จจริง การดำเนินการ ผลการดำเนินการ การวิเคราะห์คดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาพบว่า ที่มาของการดำเนินคดีส่วนใหญ่จะได้รับการร้องเรียนจากประชาชน จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการขอหมายค้น ตรวจสอบ จับกุมผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ส่งฟ้องศาล จนศาลมีคำพิพากษาตัดสินคดีจนถึงที่สุด ผลการตัดสินคดีส่วนใหญ่มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ แต่ผู้ต้องหาไม่เคยกระทำผิดมาก่อน ศาลจึงรอลงโทษการจำคุก ในส่วนของการวิเคราะห์คดี พบว่า ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดตามกฎหมายต่างๆ มีทั้งส่วนที่ฝ่าฝืนไม่ได้ขออนุญาตประกอบการ และฝ่าฝืนข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินคดีเหมือนกัน คือ มีการวางแผนก่อนการทำงาน การประสานงานที่ดีในการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บริหารสนับสนุนและมีนโยบายปราบปรามอย่างจริงจัง ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ คือ ไม่มีเงินในการล่อซื้อ และผู้ต้องหามักเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ ส่วนข้อเสนอแนะในการทำคดีนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในด้านการสืบสวนประมวลหลักฐาน นอกจากนี้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
Descriptปีที่ 15 ฉบับ Supplement เล่มที่ 1 ; 82-90
Subjectการดำเนินคดี
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บริการสุขภาพ
Previous||6242||Next