KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สันติ หิรัญอร
Titleผลของสภาวะการผลิตต่อคุณลักษณะของเอกซ์ทรูเดทที่ได้จากปลายข้าวโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์แบบสกรูเดี่ยว/สันติ หิรัญอร, มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์
Alternative TitleEffect of processing variables on rice extrudate characteristics using a single screw extruder
Imprint2251
Call# FOOD 6253

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวิศวสารลาดกระบัง
Abstractงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาวะการผลิตแบบเอกซ์ทรูชันของปลายข้าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ความชื้นของวัตถุดิบ (ปลายข้าวพันธุ์เหลืองปะทิว, 16-22%), ความเร็วรอบสกรู (400-600 rpm), ความเร็วรอบใบมีด (0-60 rpm)ต่อคุณลักษณะของเอกซ์ทรูเดทที่ได้ ได้แก่ ความชื้น ความหนาแน่น อัตราส่วนการขยายตัว ความสามารถในการดูดซับน้ำ ความสามารถในการละลายน้ำ (แผนการทดลอง Box-Behnken design)ผลการทดลองที่ได้ถูกนำไปสร้างความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบายผลของปัจจัยที่ศึกษาโดยใช้สมการโพลีโนเมียลอันดับ 2 ค่าสหสัมพันธ์ของสมการที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี จากความสัมพันธ์ที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการผลิตเพื่อให้ได้คุณลักษณะของเอกซ์ทรูเดทตามต้องการ
Descriptปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ; 31-36
Subjectเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์แบบสกรูเดี่ยว
เอกซ์ทรูชัน
ปลายข้าว
Previous||6249||Next