KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จิราพร ลาภชุติพร
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการทดสอบอายุการเก็บน้ำพริกน้ำเงี้ยวโดยวิธีเร่ง/จิราพร ลาภชุติพร ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleAccelerated shelf life testing of a "Namkheaw" chilli paste
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551
Call# FOOD 6273

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalเรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46. เล่มที่ 5 ; สาขาวิทยาศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... [และอื่นๆ]
Abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาหาดัชนีชี้วัดคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัส และกำหนดดัชนีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งบอกการหมดอายุของน้ำพริก เพื่อใช้ทำนายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำเงี้ยวในถุงพลาสติกลามิเนตชนิด Nylon/LLDPE และกระปุกพลาสติกชนิด PP โดยวิธีเร่งด้วยอุณหภูมิ (Q10)ที่อุณหภูมิ 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส นาน 6-12 สัปดาห์ พบว่าน้ำพริกเริ่มต้นมีปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ก๊าซออกซิเจนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลที่ทำให้สีของน้ำพริกน้ำเงี้ยวเกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ค่าความสว่าง (L*)เป็นดัชนีชี้วัดการสิ้นสุดอายุการเก็บรักษาของน้ำพริกน้ำเงี้ยวได้ เมื่อทดสอบอายุเก็บรักษาของน้ำพริกน้ำเงี้ยวโดยวิธีเร่งที่ 45 และ 55 องศาเซลเซียส พบว่าผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ได้นาน 8 และ 4 สัปดาห์ตามลำดับ มีค่า Q10 เป็น 2.0 สามารถทำนายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ได้นานเป็นระยะเวลา 154 วัน (5 เดือน)และที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ได้นานเป็นระยะเวลา 897 วัน (2 ปี 5 เดือน)สรุปว่าควรเก็บรักษาน้ำพริกน้ำเงี้ยวใน Nylon/LLDPE ในสภาพที่ป้องกันแสงและออกซิเจนได้ และรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส เพื่อให้มีอายุประมาณ 5 เดือน
Descript709 หน้า ; 301-309
Subjectน้ำพริกน้ำเงี้ยว--การวิเคราะห์
น้ำพริกน้ำเงี้ยว--การเก็บรักษา
Previous||6269||Next